Konum,Ankara,Türkiye
+90 312 431 61 48
info@dieef.com

Tüzük

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu

Madde 1:

FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ

Federasyon adı “DÜNYAİŞİTME ENGELLİLER VE ENGELLİLER FEDERASYONU

kısa adı ise “ DİEF ” dir.

Merkez Ankara’da olup il sınırları içinde adres değişimi Federasyon Yönetimi Kurulu ilgili mercilere gerekli bilgi verilmesiyle yapılır.

Madde 2:

FEDERASYON AMACI

Federasyon amacı derneklerce temsil edilen İşitme Engelli ve engelli gruplarının sosyal, ekonomik, kültürel, pozitif hukuki ve mesleki yönden projeler yaparak topluma ve çalışma hayatına kazandırması; ortak hak ve çıkarlarının korunması, hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi; laik, hukukun üstünlüğüne dayalı, sosyal adaleti gerçekleştiren, tüm işitme engelli ve engelli yurttaşlarının refah ve barış içinde yaşamasına olanak sağlayan demokratik bir yönetim anlayışının savunulması ve üye dernekler ve spor kulüpleri arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasıdır.

Madde 3:

FEDERASYONUN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

1-Federasyon, yukarıdaki maddede belirtilen amacını gerçekleştirebilmek için;

2-Ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar, etkinlikler, sergiler düzenleyebilir.

3-Modern tıbbi araç ve gereçleri ürütebilir ve satın alabilir.

4-Federasyon un amaç ve çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve dernekler arası iletişimi gerçekleştirmek amacıyla süreli veya süresiz yayın Dergi Gazete çıkarır .

5-Herkesin yararlanması için kitaplıklar kurabilir, Federasyon amaçlarına uygun alanlardaki çeşitli konularla ilgili arşiv çalışması yapabilir.

6-İşitme engelli insanların, tıbbi, sosyal, eğitsel ve sportif amaçlı olarak yararlanacakları huzur evleri reha bilatasyon merkezleri kurar spor tesisleri kamplar kampüsler misafirhaneler modern merkezler kurar ve kurulmasını destekler veya kurduğu kampüsler misafir haneleri kampları işletmeye verir.

7-Amaca uygun çalışmalar yürütmek için yemek balo konferans düzenler her türlü kurum ve kuruluşlarla etkinlikler yapar yurt içi yurt dışı festivaller yapar yarışmalar düzenler taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir. Plan ve proje yapar, yaptırır. Taşınır ve taşınmazlarının ve federasyon ihtiyacı için araç alımı ve satışı için Yönetim Kuruluna yetkilendirebilir.

8-İşitme engelliliği ve engelliliği yaratan koşulları önleyici, engelliliği tedavi edici, koşullarının önlenmesi ve tedavinin geliştirilmesi doğrultusunda eğitici çalışmaları, engellilerin toplumsal yaşama ve bireysel durumlarına uyum ve mesleki uyumları yaptırmak üzere derneklerin üye ve personellerine hizmet içi eğitim verebilir.

9-Başta maddi olanakları yetersiz olan işitme engellilere parasız ilaç, araç ve gereç sağlayabilmek için girişimlerde bulunur.

10-İşitme engellilerin ve engellilerin resmi ve özel işyerlerinde istihdamı konusunda var olan yasal düzenlemelerin uygulanması; işitme engellilerin çalışma hayatına daha fazla katılımı, çalışma koşullarının ve diğer sosyal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar. Yasalarda bu doğrultuda değişikler yapılması için teklifler hazırlar, yasa hazırlıklarına katkı veriri, siyasi partiler ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapar, kamuoyu oluşturur.

11- Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda işitme engeli derneklerini temsil eder.

12-Çeşitli engelli gruplarını temsil eden federasyonlarla birlikte ortak amaçlara ulaşmak için konfederasyon kurar,kurulu olan konfederasyonlara üye olur gerekli hallerde üye konfederasyonlardan ayrılır.

13-İşitme engellilerin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi amacıyla uluslararası ilişiler kurar, işitme engellilerin uluslar arası üst örgütlerine üye olur, ortak çalışmalar yürütür.

14-Federasyon amaçlarına uygun olarak kendi alanında ve diğer alanlarda oluşturulmuş platformlara üye olabilir ve platform kurabilir ve platformların kuruluşuna katılabilir federasyona ve derneklere gelir getirecek

İktisadi işletmeler kurar veya kurulu olan işletmelere ortak olur . Federasyon amaçları doğrultusunda işitme engelliler ve diğer engelli grupların dışında engeli olmayan bireyler içinde uzaktan inter aktif eğitim düzenler ve eğitimler verir etkinlikler yapar. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapar .

Madde 4:

FEDERASYONA ÜYELİK

1-Federasyona üye olmak isteyen dernek, aşağıdaki belgelerle federasyon yönetim kuruluna yazılı olarak müracaat eder.

2-Müracaat dilekçesine;

3- Federasyon Tüzüğüne, 5253 sayılı Dernekler Yasası ve Medeni Yasaya uygun dernek tüzüğü;

4- Genel Kuruluda alınmış katılma kararını;

5- Katılma payını Federasyon banka hesabına ödendiğini gösterir banka dekontunu ekler.

6-Üyelik müracaatı Federasyonun İlk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek karar on beş gün içerinde müracaat eden derneğe bildirilir. Üyelik kararı Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır. 7.Üyeliğe kabul edilmeyen derneğin katılma payı otuz (30) gün içinde iade edilir.

Madde 5:

FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA

1-Üyelikten çıkma:

Hiçbir dernek, Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dernek genel kurulundan aldığı kararla Federasyon üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

2- Üyelikten çıkarılma:

Dernekler Yasası ve Federasyon Tüzüğüne aykırı durumları saptanan üye dernekler, Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile yazılı olarak ikaz ve ihtar edilir. İhtarın tebliğinden itibaren 1(bir) ay içinde aykırılığı gidermeyen dernekler Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilir. Mevzuatın öngördüğü gerekli yasal işlemler yapılır.

Madde 6:

FEDERASYON ÜYELERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜKLERİ

1-Dernekler delegeleri aracılığıyla Genel Kurula, delegeleri aracıyla Federasyon organlarına katılırlar,

2-Federasyonca yürütülen çalışmalardan yararlanırlar,

3- Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen kurallar çerçevesinde Federasyon çalışmaları hakkında bilgi edinir, belgeleri inceler, görüş ve eleştirilerde bulunurlar.

4- Federasyon üyesi dernek delegeleri genel kurulda eşit haklara sahiptir. Her temsilcinin Genel Kurulda 1 oy hakkı vardır. Temsilci üye oyunu bizzat kullanır. Hiçbir kişi delege kalmaya ve delegelikten ayrılmaya zorlanamaz.

Madde 7:

FEDERASYON ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- İşitme Engelliler Federasyonu tüzüğünde belirlenmiş hükümlere uygun davranışlarda bulunmak,

2- Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunca alınacak kararlara uymak ve Federasyonun amacının gerçekleştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,

3- Yapacakları olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının tarihini ve kurul tutanaklarına ve seçilenlerin kimliklerini otuz (30) gün içinde Federasyon Yönetim Kuruluna bildirmek,

4- Federasyon Tüzüğünün 28.Maddesinde belirlenen katılma paylarını ve üye aidatlarını eksiksiz olarak, Dernek genel kurulundan önce Federasyon hesaplarına aktarmak.

Madde 8:

GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1-Genel Kurul Federasyon’un en yetkili organıdır. Genel Kurul delegelerden oluşur. Genel Kurula katılacak delegeler aşağıdaki şekilde belirlenir:

2-Dernekler genel kurula merkez olarak katılırlar ve beş(5)delege ile temsil edilirler.

3-Federasyon Başkanı hariç Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asıl üyeleri doğal delege sayılmazlar.

Madde 9:

1-TOPLANTI ZAMANI

Genel Kurul;

2-Üç(3)yılda bir, Mayıs ayı içerisinde olağan,

3-Federasyon Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyona üye dernek delegelerinden beşte birinin (1/5)yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır.

4-Olağan Genel Kurul toplantılarının (a) fıkrasında belirtilen zamanda yapılması zorunludur.

5-Genel Kurul toplantıya Federasyon Yönetim Kurulu tarafından çağrılır

6-Federasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, delegelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkiminin kararıyla görevlendirilecek üç(3) üye tarafından Genel kurulu toplantıya çağırılır.

Madde 10:

1-ÇAĞRI YÖNTEMİ

2-Federasyon Yönetim Kurulu, Federasyon Tüzüğüne göre Genel Kurul katılma hakkı bulunan

üye dernek delegelerinin listesini düzenler.

3-Federasyona üye derneklere, Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelere en az on beş

(15) gün önceden Genel Kurulunun günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile veya telefonlara mesaj ile bildirmek suretiyle çağrı yapılır.

4-Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

5-Toplantı, çoğunluk sağlanamaması gerekçesinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma gerekçeleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere ve delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı

(6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

6-Yukarıdaki çağrı usullerinden birini seçmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

7-Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 11:

1-TOPLANTI YERİ

2-Genel Kurul toplantıları, Federasyon merkezinin bulunduğu il sınırları dışında başka yerde yapılamaz.

Madde 12:

1-TOPLANTI YETER SAYISI

2-Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi gündemiyle hallerinde üçte ikisinin (2/3) katılımıyla toplanır

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kuralları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 13:

1-TOPLANTININ YAPILIŞ YÖNETİMİ

2-Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundururdur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

3-Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma

hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Federasyonun üyesi olan derneğin delegesi olmayanlar Genel Kurulu ayrı bir bölümde izleyebilirler

4-Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamamış ise Yönetim Kurulu tarafından bir tutanak düzenlenerek durum tespit edilir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilerek Genel Kurul Başkanlık Yönetimi oluşturulur.

5-Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyeleri Genel Kurul Başkanlık Yönetimi’ne kimliklerini göstermeleri ve Genel Kurul katılımcı listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

6-Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Genel Kurul Başkanlık Yönetimi n başkanına

aittir.

7-Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

8-Genel Kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

9-Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Genel Kurul Başkanlık Yönetimi tarafından birlikte imzalanır.

10-Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Federasyon Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

11-Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Yasa’nın 75.Maddesinin 2.Fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kurulu’na verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Madde 14:

1-TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

2-Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri(1/10) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorundadır.

Madde 15:

1-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

2-Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp, karara bağlanır;

3-Federasyon organlarının seçilmesi

4- Federasyon Tüzüğünün değiştirilmesi

5- Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi,

6-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

7-Federasyon için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

8-Federasyon Tüzüğüne aykırı durumları saptanan üye derneklerin federasyondan çıkarılması,

9-federasyonun üye derneklere yapacağı yardımlar konusunda; derneklerin üye sayılarının azlığı ya da çokluğuna bakılmaksızın ele aldıkları ve çözmeye çalıştıkları işlerin önemi ve başarılarının derecesi göz önüne alınarak Yönetim Kurulu için bağlayıcı kararlar alınması,

10-Federasyonun konfederasyona katılması veya ayrılması, bu konularla ilgili Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

11-Federasyon Konfederasyon Genel Kurulunda temsil edecek asıl ve yedek delegelerin, Konfederasyon Tüzüğü’ne uygun biçimde seçilmesi,

12-Federasyon feshedilmesi,

13-Mevzuatta ve federasyon Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

14-Genel Kuruda verilecek yetkiyle Yönetim Kurulu dönemi içerisinde borçlanabilir.

Madde 16:

1-OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEM VE ŞEKİLLERİ

2-Oylama, gizli veya açık olarak yapılır.

3-Genel Kurulda alınan kararlarda, Yönetim ve Denetim kurullarının ibrasında, Genel Kurul tarafından aksine karar alınmadıkça açık oylama yapılır. Açık oylamanın yöntemi Genel Kurul Başkanı tarafından belirtilir. Genel Kurulda hazır bulunan delegelerin onda birinin (1/10) uygulanan yönteme itirazı halinde, açık oylama isim okunmak suretiyle gerçekleştirilir.

4-Federasyon organları için yapılan seçimlerde gizli oylama yönetimi uygulanır. Genel Kurul Başkanlık Yönetimi tarafından Federasyon kaşesi ile mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları mühürlenmiş bir zarfa konularak veya içi görünmeyecek biçimde katlanarak seçim sandığına atılır.

5-Oy kullanımı aksine bir karar alınmadıkça Genel Kurul Başkanlık Yönetimi gözetiminde gerçekleştirilir. 6.Genel Kurul Başkanlık Yönetiminde görev alanlar kurullara aday olamazlar.

7-Oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak seçim sonucu bir tutanak tespit edilir. Genel Kurul oylamanın yürütülmesi, sayını için ayrı bir Seçim Kurulu oluşturulmasına karar verebilir. Seçim Kurulu’nda yer alanların Yönetim ve Denetim kurullarına aday olmamaları gerekir.

8-Federasyon organlarının seçiminde; önceden hazırlanmış basılı listeler de kullanılabilir. Her koşulda kullanılacak oy pusulasında Genel Başkan, yönetim ve denetim kurulları için yeterli sayıda ismin ve seçilecekleri kurulun asıl veya yedek olarak belirtilmesi zorunludur.

9-Oylamada kullanılacak oy pusulasının biçimine federasyon Genel Kurulu karar verir.

10-Organların seçiminde Tüzüğünün koyduğu şekil ve sayılar bağlayıcı olur, başka türlü uygulamaya gidilemez.

Madde 17:

FEDERASYON ZORUNLU ORGANLARI

1.Genel Kurul

2.Yönetim Kurulu 3.Denetleme Kurulu’dur.

Madde 18:

1-YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

2-Yönetim Kurulu Genel Kurulda seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur.

3-Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin seçilme sırasına göre göreve çağrılması zorunludur.

4-Üst üste mazeretsiz 3 toplantıya gelmeyen asıl üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinde sona erer.

5-Yönetim Kurulu yılda en az üç kez federasyon genel merkezinde, önceden kararlaştırılan belirli gün ve saate çağrısız toplanır. Federasyon başkanı gerekli gördüğü hallerde bu toplantı sayısı çoğaltılabilir.

6-*Toplantı yeter sayısı; üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır.

7-Kararlar oy çokluğu ile alınır.

8-Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır;

9- Federasyonu temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

10- Federasyonun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

11- Federasyon Tüzüğünün amaçları ve amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürülecek çalışmalar nedeniyle gerekli harcamaları yapmak,

12- Yıllık çalışma raporları hazırlayarak, Genel Kurula sunmak,

13- Federasyon Genel Kurulunu toplantıya çağırmak,

14- Genel Kurulda alınan kararları günün koşuları ve yasalarda meydana gelen değişikleri de dikkate alarak uygulamak,

15- Federasyon üyelerinin çalışmalarını izlemek ve denetlemek, üyeler arasında uyumlu bir çalışma için eşgüdümü sağlamak, üyelerin Tüzük hükümlerine uygun çalışmaları konusunda gerekli girişimleri ve uyarıları gerçekleştirmek,

10- Federasyon Başkanlar Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

11- Federasyon adına yurt içi ve dışı toplantılara katılacak temsilcileri belirlemek,

12- Federasyon çalışmaları için gerekli görüldüğü takdirde yeteri sayıda ve nitelikte kişiyi kadrolu ve süreli belirli sözleşme ile istihdamına karar vermek,

13- Genel Kuruldan aldığı yetki ile yurt içinde veya dışında konfederasyon, platform vb. üst organların kuruluşuna katılmak, kurulmuş konfederasyonlara, platformlara üyelik veya üyelikten ayrılma işlemlerini tamamlamak,

14- Federasyon tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer ileri yapmaktır.

Genel Başkan Yardımcısının Görevleri,

1- Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevini yüklenmek ve ona vekâlet etmek,

2- Genel Başkanın istifası veya ölümü halinde yasal süre içerinde Yönetim Kurulu başkanlığını yürütmektir.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri,

1-Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya sunmak,

2-Federasyonun her türlü yazışmalarını yapmak,

3- Yazışmaları düzenlemek, gelen-gider defterine kayıtlarına yapmak,

4-İç yazışmaları tek başına, diğer yazışmaları Başkanla birlikte imzalamak,

5-Federasyonun mali konular dışındaki zorunlu defter kayıtlarını yapar ve bunların sorumluluğunu üstlenmek,

6-Federasyon bünyesinde çalıştıranların özlük ilerini düzelmek ve yürütmektir.

Genel Sayman Görevleri:

1-Federasyonun genel merkezinde mali konularda tutulması gerekli defterli tutmak veya sorumluluğu altında tutulmasına sağlamak,

2-Mali konulardaki yazışmaları ve ödeme talimatlarını Genel başkan ile beraber imzalamak,

3-Mali Defterlerin, kıymetli evrakların korunması sorumluluğu ile yükümlü olmak, 4-Genel kurula sunulacak mali raporu ve tahmini bütçeyi hazırlamaktır.

Kültür ve Sosyal işler Sorumlu Sekterin Görevleri:

1-Federasyonun tüm kültür ve sosyal faaliyetlerini planlamak ve takip etmek

2-Dernekle koordineli bir şekilde kültürel ve sosyal projeler geliştirmektir.

Madde 19:

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1-Federasyon Genel Başkanı, Genel Kurul tarafından işitme engelli olan veya olmayan delegeler arasından tek dereceli olarak seçilir.

2-Federasyon Yönetim Kuruluna, Denetim Kurulu dışındaki diğer kurullara başkanlık eder.

3-Gerçek ve tüzelkişilere, resmi kurum ve kuruluşlara, yabancı ülkelerdeki benzeri kuruluşlara farklı Federasyonu temsil eder.

4-Federasyonun amacı ile ilgili çalışmalara, komite ve çeşitli kurullara başkanlık eder.

5-Federasyon adına idari konularda Genel Sekreter ile ve maili konularda Genel Sayman ile birlikte imzaya yetkilidir.

6-Gerekli gördüğü takdirde tek başına imza atarak örgüt içi yazışma yapabilir.

7-Dönemi içinde, aylık brüt asgari yarısından fazla olmamak koşuluyla, tek başına harcama yapabilir. Bu harcamaları belgeler ve belgelerin üzerini imzalar. Bu çerçevede yapmış olduğu harcamaları yönetim kurulunun ilk olağan kurul toplantısında yönetim kurulunun onayına sunulur.

Madde 20:

1-YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERİNİN TAMAMLANAMAMASI

2-Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir (1) ay içinde Genel Kurul toplantıya çağrılır.

3-Çağrının yapılmaması halinde, Federasyon üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin sulh hukuk hâkimi, Federasyon üyeleri arasında seçeneği üç (3)kişiyi bir (1) ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

Madde 21:

1-DENETLEME KURULU OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

2-Denetleme Kurulu üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden olmak üzere Genel Kurulda seçilir.

3-Federasyon Genel Kurulu’nu izleyen yedi (7) gün içinde toplanarak, kendi içinde bir başkan, bir de yazman üye seçer.

4-Kurul denetleme görevini federasyon Tüzüğünde tespit edilen ilkeler ve yöntemlere göre ve altı (6) ayı geçmeyen aralıklarla mali ve idari yönlerden yapar. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

5-Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlüğünü ortadan kaldırmaz.

6-Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 22:

1-BAŞKANLAR KURULU VE GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

2-Federasyon Başkanlar Kurulu;

3-Yılda en az iki kez, Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla gündemli olarak toplanır.

4-Federasyon Başkanlar Kurulu; Federasyon Yönetim Kurulu ve Denetim başkanları, üye derneklerin başkanlar, Federasyon Kadın ve Gençlik kurulu başkanlarından oluşur.

Madde 23:

1-KADIN KURULU

2-Federasyon amaçları doğrultusunda başta işitme engelli kadınlar olmak üzere, kadın sorunlarına çözüm üretilmesi, kadın hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, kadınların toplum içindeki ağırlıklarına uygun biçimde her platformda ve kademede temsilinin önünün açılması, sosyal yaşama daha fazla katılımın sağlanması gibi konularda çalışmalar yapmak, kendi alanında Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla bir kadın Kurulu oluşturulur.

3-Federasyon Kadın Kurulu çalışmalarını Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenerek yönetmelik çerçevesinde yürütür.

Madde 24:

1-GENÇLİK KURULU

2-Federasyon amaçları doğrusunda başta işitme engelli gençler olmak üzere, eğitim, kültür, spor ve çalışma yaşamına katılım konularında gençlerin karşılaştığı sorunlara çözüm aranması, gençlerin her platformda ve kademede temsiline olanak sağlanması gibi konularda çalışmalar yapmak, kendi alanında Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla bir Gençlik Kurulu oluşturulur.

3-Federasyon Gençlik Kurulu çalışmalarını Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek

4-Yönetmelik çerçevesinde yürütür.

Madde 25:

1-DİĞER ORGANLAR

2-Federasyon Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Federasyon amaçlarına uygun çalışmaları yürütmek üzere başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul, Deneteme Kurulu görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde 26:

1-ZORUNLU ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

2-Genel Kurulunca yapılan seçimi izleyen otuz(30)gün içinde, Federasyon Genel Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin Yasa ve yönetmelikte belirtilen kimlik ve diğer bilgilerini içerir listeler, mevzuata uygun biçimde doldurularak Federasyon genel merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı veya elektronik ortamdam ile bildirilir.

Madde 27:

1-FEDERASYONUN KONFEDERASYONA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2-Konfederasyon Tüzüğünde yazılı tüm hükümlere yetkili organların alacakları kararlara

uymak,

Madde 28:

A: FEDERASYON GELİRLERİ VE GİDERLERİ

1- Federasyon Gelirleri

2-Federasyon üyelik aidatlarını genel kurul belirler. Federasyonun gelirleri şunlardır.

3-Federasyon yeni üye olan derneklerin, bir defaya mahsus olmak üzere net asgari ücretin

%20 ’si tutarında Federasyona ödeyecekleri katılma ödentisi,

4-Federasyona üye derneklerden;

Dernek merkezleri her yıl brüt asgari ücretin %10’nu tutarında,

Üyelik ödentisi;

5-Üye dernekler ödentilerini her takvim yılı başı itibarıyla gün (30) içinde Federasyonun banka hesabına yatırmak zorundadır.

6-Federasyonca yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, yemek , eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans festival, gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

7-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

8-yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve sponsorluk’ tan gelen yardımlar.

9-Mevzuat hükümlerine göre dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan alınacak yardımlar,

10-Genel bütçeden alınan yardımlar,

11-Diğer gelirden oluşur.

B) Federasyonun Giderleri

1-Federasyon giderleri şunlardır:

2-Federasyonun görev ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle yapılacak çalışmalardaki her türlü gider;

3-Cari harcamalar dışında Federasyon gelirleri, banka faizlerinden yararlanabilmek için vadeli tasarruf olarak açılacak hesaplar yatırılır.

4-Cari harcamalar için Federasyon kasasında bulundurulacak para miktarı,ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

5-Bankadan para çekebilmek için Başkan, genel Sekreter ve Genel Saymandan ikisinin imzalı yazısı veya Federasyon adına düzenlenen çek defterinde bu üç kişiden ikisinin imzalarının bulunması gereklidir.

6-Federasyon Yönetim Kurulu, federasyon hesaplarının bankaların elektronik ortamlarında izlenebilmesi için Genel Sayman’a yetki verir.

Madde 32:

DEFTER VE KAYITLAR

1-Federasyon aşağıda yazılı defterleri tutar:

2- Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

3-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye Derneklerin bilgileri, Federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

4-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.

5-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

6-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

7-Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK-10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Madde 33:

1-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

2-Tüzük değişikliği genel kuru karar ile yapılabilir.

3-Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğunu aranır.Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

4-Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 34:

1-FEDERASYONUN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

2-Federasyon Genel Kurulu her zaman Federasyon’un feshine karar verebilir.

Genel Kurulun Federasyonun feshine karar verebilmesi için, delege tam sayısının (2/3) karar alınır. Fesih kararının toplantıya katılan delegelerin üçte ikisinin (2/3) oyu ile verilmesi zorunludur.

Federasyonun feshi Yönetim Kurulu tarafından otuz (30) gün içinde mahallin mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

3-Genel Kurul, fesih kararı ile birlikte Federasyonun mal varlığının tasfiye şeklini de belirler.

Madde 35:

1-TÜRK MEDENİ YASASININ UYGULANMASI

2-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu,Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 36:

KURUCULAR

1-Altındağ işitme ve engelliler gençlik spor kulübü eğitim ve kültür derneği.

2-Mersin Yenişehir işitme engelliler spor kulubü Derneği

3-Kocaeli İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve spor kulübü Derneği

4-Bağlıca engelliler eğitim ve kalkındırma derneği

5- Ankara işitme ve konuşma engelliler derneği